Home

Anställningserbjudande pdf

Video: Erbjudande om anställning - mall, exempe

(PDF) Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer

Anställningserbjudande/ Offer of employment 3 Uppgifter om anställningsvillkor/ Details on terms of employment Här ska du ange arbetets omfattning i procent, grundlön per månadeventuella, tillägg och traktamenten samt de Anställningserbjudande/Offer of Employment . Bilaga till Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige/ Annex to Application for Swedish work permit (Används även när personer som är anställda utomlands ska arbeta i Sverige)/ (Also to be used when people who are employed abroad will work in Sweden Ett erbjudande om anställning upprättas av en arbetsgivare och överlämnas därefter till en potentiell anställd, d.v.s. en person som arbetsgivaren önskar anställa.. Vad är det för något? Ett erbjudande om anställning är inte samma sak som ett anställningsavtal då det är ensidigt och endast ett steg för att senare komma till en anställning 232011 Inkom utlandsmyndighet/Received by Swedish Inkom Migrationsverket/Received by Swedish mission abroad Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige och Ansökan om EU- blåkort för att arbeta i Sverige/Annex to Application for a Swedish work permit and Application for.

Svar på anställningserbjudande. Senast ändrat 2020-12-28. Format Word och PDF. Storlek 1 sida. Fyll i mallen Information om mallen. Senast ändrat: 2020-12-28 . Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det. Fyll i mallen Andra namn på. Bilaga till Anställningserbjudande.. Dossiernummer Signatur . Denna blankett är en bilaga till blanketten Arbetserbjudande MIGR 232011 och ska användas om anställningserbjudandet omfattar flera personer. Huvudpersonens namn skrivs på Anställningserbjudande och övriga namn på denna blankett Om du inte kan skapa anställningserbjudandet på webben fyller du i stället i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011 2. Anställningserbjudande När man valt att gå vidare med en kandidat från tredje land ska institutionen skapa ett anställningserbjudande Anställningserbjudandet används av arbetstagaren som bilaga till den elektroniska ansökan om arbetstillstånd. Anställningserbjudandet är inte någon juridiskt bindande handling. De

Svar på anställningserbjudande - mall, exempe

 1. Steg 2. Upprätta ett anställningserbjudande Du ska fylla i Migrationsverkets blankett An-ställningserbjudande, nr 232011 för anställningserbjudandet. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du använda blanketten Namnlista, nr 234011 och bifoga den till an-ställningserbjudandet
 2. Anställningserbjudande En grundläggande förutsättning är att den sökande erbjudits en anställning och har fått ett anställningserbjudande av arbetsgivaren. Erbjudandet ska vara skriftligt. Migrationsverket tillhandahåller ett formulär för anställningserbjudande på sin webplats
 3. PDF fungerar på i princip alla datorer och i alla webbläsare, vilket gör att du kan mejla ut dina anställningsbevis till personer du ska anställa och lita på att de kan öppna dem. PDF-dokument blir ofta snyggare än Word- och Exceldokument vid anställningsavtal för utskrift
 4. Yrke, lön och omfattning enligt anställningserbjudandet/ Occupation, salary and extent of the employm ent according to the offer of employment Uppgift om kollektivavtal/Details about collective agreement Arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med/The employer has signed a collective agreement with.
 5. anställningserbjudande och ingåendet av ett anställningsavtal ska inledningsvis förutsättningarna för att ingå ett anställningsavtal kort beskrivas. Det saknas formkrav för anställningsavtalet. Det kan vara skriftligt såväl som munt - ligt (Lunning, et al. 2010, s. 157)
 6. • Fackförbundet yttrar sig över anställningserbjudande. 11. Arbetstillstånd har beviljats • Beviljas normalt för tid motsvarande anställningstiden, dock som längst för två år: • De första två åren är tillståndet kopplat till visst slag av arbete och arbetsgivar
 7. - anställningserbjudandet -et fackliga yttrandet och andra eventuella d dokument som du fått från din arbetsgivare. • Du måste betala ansökan, ca 2 000 kronor. Ansö - ker du på webben betalar du med ett Visa- eller Master. t dkarcr o • Du får ett beslut. Om du har ansökt på webben får du ett mejl om att beslutet är fattat

När du ska anställa någon från ett land utanför EU

 1. Av anställningserbjudandet framgår att tjänsten har annonserats ut på Arbetsförmedlingens platsbank och i EURES under perioden 11-24 april 2019. Arbetsgivaren har lämnat ett anställningserbjudande till honom den 26 april 2019. Det inlämnade yttrandet från den fackliga organisationen, som innehålle
 2. Så om någon fått ett konkret anställningserbjudande med lönevillkor m.m. angivet i, och avger ett svar, vars befordran till företaget dock försenas, och om företaget med tanke på omständigheterna även inser (eller i allt fall borde inse) att den arbetsökande tror sig ha avgivit en bindande accept och därmed fått jobbet, så måste företaget reklamera accepten utan dröjsmål om.
 3. anställningserbjudande som gavs in till Migrationsverket i samband med att RS ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd framgår bl.a. att den erbjudna tjänsten utannonserats på Arbetsförmedlingens platsbank från och med den 17 februari 2015 till och med den 2 mars 2015
 4. Anställningserbjudande och lönesättning Anställningserbjudande och lönesättning . Inf ör beslut om vem som ska erbjudas en anställning har en samlad bedömning gjorts av slutkandidaterna utifrån hur väl den information som framkommit vid intervjuer, referenstagning och eventuell urvalstest med mera, stämmer överens med kravprofilen.. Om det finns en interna kandidat i urvalet som.

Anställningsavtal - gratis mall för anställningsbevis (PDF

anställningserbjudandet och de uppgifter i ansökan som den sökande lämnar gällande sin blivande arbetsgivare. Om dessa uppgifter inte är motstridiga förutsätts arbetsgivaren vara den fysiska eller juridiska personen som uppgetts. Det innebär att LTG Markering AB måste anses vara DK:s arbetsgivare Huvudregeln att en anställning gäller tills vidare regleras i 4 § 1 st i lagen om anställningsskydd (LAS), även kallad fast anställning. En anställning kan dock tidsbegränsas om det finns stöd i lag, förordning eller kollektivavtal. 5 § i LAS medger tre former av tidsbegränsade anställningar Information till arbetsgivare som begär fackets yttrande kopplat till anställningserbjudanden för tredjelandsmedborgare. eller via e-post i scannade pdf-filer som är av fullgod kvalité. PDF och digital hantering godtas normalt bara när det gäller säsongsanställningar, gäller yttrandet ett uppehållstillstånd i första ledet,.

Bindande anställningserbjudande och sanktionsavgift vid arbetskraftsinvandring Advokatsamfundet avstyrker av rättssäkerhetsskäl förslaget om att Migrationsverket ska kunna meddela sanktionsavgifter mot arbetsgivare. Betänkandets förslag motiveras med att det skulle vara lätt att objektivt konstatera om en arbetsgivare betalat en lägr 224011 Inkom Migrationsverket. MIGR224011 2020-08-2 6. Yttrande från berörd facklig organisation. För dig som tidigare sökt asyl och nu vill ansöka via Migrationsverkets e-tjänst o 3.2 Anställningserbjudande För anställning av tredjelandsmedborgare längre tid än tre månader krävs i regel ett anställningserbjudande. HR ska fylla i uppgifter på Migrationsverket för anställningserbjudande. Även ett fackligt yttrande ska sändas in på särskilt anvisad blankett Migrationsverkets formulär för anställningserbjudanden angett en upattad månadsinkomst för honom. Om hans årsinkomster omvandlas till genomsnittliga månadsinkomster har han haft en månadsinkomst på i snitt 25 391 kr under 2012, 25 759 kr under 2013, 24 698 kr under 2014, 31 241 k gällande att bolaget återtagit anställningserbjudandet med anledning av graviditeten. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering och brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Postadress . Box 2018 . 103 11 STOCKHOLM . Besöksadress. Stora Nygatan 2 A och B . Telefon . 08-617 66 00 . Telefax. 08-617 66 1

anställningserbjudande till A.A. EIT Health Scandinavian CLCs beslut att återta anställningserbjudandet hade samband med A.A.s förmodade mammaledighet och föräldral edighet, och därmed hennes graviditet. EIT Health Scandinavian CLC har därigenom missgynnat A.A. av skäl som har samband med hennes kön anställningserbjudande. HR ska fylla i uppgifter på Migrationsverket för anställningserbjudande. Även ett fackligt yttrande ska sändas in på särskilt anvisad blankett. Uppgifter om anställningen är ett viktigt underlag för Migrationsverkets beslut. Yrkesklassificeringe Anställningserbjudande om att arbeta som säsongsarbetare Enligt direktivet har medlemsstaterna en valmöjlighet att bestämma om ett bindande anställningerbjudande eller ett giltigt anställningsavtal ska krävas för att tillstånd ska beviljas.SLA anser att gällande ordning med anställningserbjudande är tillräckligt, oc Arbetsgång Anställningserbjudande Meritportfölj (pdf) HÖGSKOLAN I BORÅS 2016-06-08 Enheten Verksamhetsstöd, HR 7 Ansökningar . Alla ansökningar inkommer till rekryteringsverktyget ReachMee. Ansvarig chef tar del av ansökningar via verktyget. Urva Anställningserbjudande och lönesättning (TA-personal), Version 2.1 Sökande Prefekt/ chef/ ledare V.HR HR-specialist HR-strateg/ arbetsrätts-jurist HR-direktör HR-adm UFV ATO Lön Institutions-styrelse Extern-leverantör Rekryterings-grupp Lönesättning och anställnings-erbjudande Bistår Rådger Dialog 1.2.1.6.6. Anställning

Anställningserbjudande FAR Onlin

detta ökar dina möjligheter till att få ett anställningserbjudande. Om du endast kan jobba under högsäsongen är våra rekommendationer att du söker både period 4 (15 juni - 5 juli), period 5 (6 juli - 2 augusti) och period 6 (3 augusti- 23 augusti) för att öka möjligheterna att vi hittar ett passande schema Anställningserbjudande. På blanketten finns förutom uppgifter om arbetstagaren och arbetsgivaren även uppgifter om anställningen och villkoren. Ett yttrande från berörd facklig organisation begärs på särskild blankett Yttrande från berörd facklig organisation Ett uppsägningsbrev är ett dokument som arbetstagaren lämnar till arbetsgivaren för att meddela att ett anställningsavtal ska upphöra. Det används för att förtydliga att arbetstagaren väljer att avsluta tjänsten, men även för att garantera att arbetstagaren verkligen kan gå ifrån tjänsten efter anställningsavtalets uppsägningstid Postadress Box 117, 221 00 Lund Telefon 046-222 00 00 (växel), E-post lu@lu.se Sektionen HR och Avdelningen Dokumenthantering Lathund för hantering av timavlönad personal Komplement till SSC:s Användarhandlednin anställningserbjudandet som låg till grund för beviljandet av arbetstillståndet uppgav arbetsgivaren bl.a. att AG skulle omfattas av sjuk-, liv-, trygghets- och tjänstepensionsförsäkringar i nivå med kollektivavtal. Av handlingarna i ärendet framgår att han har omfattats av trygghetsförsäkring via Fora och livförsäkrin

Integrering av arbetsflöden för pdf-hantering och e-signering i Google Drive sparar massor av tid. Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday. Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster intressanta arbeten med tilltalande anställningserbjudanden. • Rekrytera - detta handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess där alla blir behandlade lika och möts med respekt. Målet är att de som inte får ett jobberbjudande återkommer när det är dags att rekrytera på nytt och pratar positivt om rekryteringsprocessen

Anställningserbjudande beräknas därefter lämnas så snart som möjligt. Mail adress jobb@se.gestamp.com Postadress: Gestamp HardTech Åsa Holm-Rosén Box 828 971 25 Luleå Tele: Åsa Holm-Rosén 0920/47 40 36 samt Eva Lundman 0920/47 40 28 Välkommen med din ansökan! Semestervikariat sommaren 201 4 PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET 5 Rekrytering av personal vid LU Rekrytering av TA-persona

Anställningserbjudande och lönesättning - Uppsala universite

information från anställningserbjudanden som Handels som facklig organisation har blivit ombedd att lämna yttrande över. Dessa har sammanställts för att ge en samlad bild av villkoren som erbjuds. Slut - ligen har en rad muntliga intervjuer genomförts för att utforska hur hanteringen av yttrandeprocesse Anställningserbjudande. Detta anställningserbjudande kan institutionen själva fylla i och skicka till den sökande. Migrationsverkets hemsida * Obs! Viktigt att verksamheten inte tror att man kan tillämpa först visum i tre månader och sedan tror att personen kan ansöka om uppehållstillstånd inne i Sverige. Visum ska endast ansökas om d Accept av anställningserbjudande. Hej, Jag, _____, accepterar härmed anställningserbjudandet som _____ hos _____. Efter att noga ha läst igenom erbjudandet kan jag konstatera att det låter som någonting för mig. Till sist får du dokumenten direkt i Word- och PDF-format

Anställningserbjudande & Återkoppling Anställningserbjudande tilldelas den önskade kandidaten och vid överenskommelse upprättas ett anställningsavtal. Beroende på befattning erbjuds olika anställningsformer och villkor. Återkoppling sker till samtliga sökande. n konkret anställningserbjudande är möjligheterna att komma hit begränsade. En väg är att få en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige. Om arbetsgivaren sedan erbjuder en anställning kan ansökan om uppehålls-tillstånd för arbete göras inifrån landet, förutsatt att anställningen avser et

Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. De första två åren är tillståndet kopplat till yrke och arbetsgivare. Efter två år kan en förlängning av arbetstillståndet ges förutsatt att arbete sker ino Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Omslag: Elanders Sverige AB Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020 ISBN 978-91-38-25082-2 ISSN 0375-250 seriöst anställningserbjudande. Ett grundläggande krav för att arbetstillstånd ska kunna bevil-jas är att ansökan ska vara knuten till ett anställningserbjudande. Ansökan måste göras från utlandet och kostnaden för att ansöka är 2 10000 kronor. Det finns vissa undantag från den regeln, till exempe

Mina mellanmål - Angereds Närsjukhus

anställningserbjudande är för de flesta länder ett krav, likaså en viss lönenivå. Nederländerna delar upp lönenivån efter två åldersgrupper där den äldre gruppen har en högre gräns än den lägre. I vissa av fall tillåts endast certifierade företag att söka detta visum upp i databasen inom ramen för denna ansökningsomgång kan få ett anställningserbjudande på grundval av de nya tjänsteföreskrifterna (när de har antagits) utan att det påverkar andra rättsliga eller ekonomiska konsekvenser anställningserbjudande och diskuterade löne- och anställningsvillkor är det vanligtvis arbetsgivaren som överlämnar ett anställningsavtal till tjänstemannen för undertecknande. Viktigt är då att detta anställningsavtal stämmer överens med vad som avtalats i samband med anställningserbjudandet

Grund för tidsbegränsad anställning HR-webbe

Enligt det anställningserbjudande, som bilagts ansökan om arbetstillstånd för M.T., skulle M.T. påbörja en tidsbegränsad anställning hos S.S. den 6 maj 2009. Att M.T. inte började arbeta detta datum är parterna överens om anställningserbjudandet. • Andra rekryteringsmetoder godtas endast om det visas att det uppfyller kravet. • Tjänsten behöver inte annonseras ut om arbetstagaren är anställd inom samma koncern i hemlandet. Försörjning • Lön över 13 000 kronor per månad Det gör det möjligt för oseriösa arbetsgivare att i ett anställningserbjudande ange lön och villkor som därefter inte gäller när arbetstagaren väl börjar arbeta i Sverige. Detta sker regelbundet, vilket fackföreningsrörelsen vittnat om sedan systemet infördes 2008 anställningserbjudande. Utredningen föreslår en återgång till en harmoniserad tidsfrist på 3 månader för att få ökad tydlighet, bättre transparent samt möjliggöra för Migrationsverket att påbörja sina kontroller 1 månad tidigare. LO avstyrker den del av förslaget som förkortar tidsfristen fö Det är viktigt att du själv tar reda på villkoren i det anställningserbjudande som du har fått. Anställningsvillkor som gäller enligt svenskt kollektivavtal för bärplockare För att du ska få arbetstillstånd ska lönen vara minst SEK 13 000 i månaden, och anställningsvillkoren ska vara likvärdiga med svenska kollektivavtal (elle

Information till arbetsgivare - G

Teckenförklaring - Uppsala Universit

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar anställningsavtal istället för krav på anställningserbjudande vid arbetskraftsinvandring. I betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) konstateras att ett införande av bestämmelser om bindande anställningserbjudande eller anställningsavtal kan ifrågasättas ett anställningserbjudande som uppfyller vissa krav. Erbjudandet måste ge migranten möjlighet att försörja sig och arbetsvillkoren får inte vara sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Dessa krav, som utgör e 9.3.2 För den personal som accepterar kommuns anställningserbjudande ska lön och anställnings­ villkor vara oförändrade, såvida inte annan överenskommelse enligt p 9.2.1 ingås mellan kommun och facklig organisation. 9.3.3 Kommunerna ska senast 2012-10-31 lämna sådant anställningserbjudande som regleras i p 9.3. •

Video: Uppsägningsbrev (Arbetstagare) - mall, exempe

Affärsintegreringslösningar Adobe Document Clou

Löne- och arbetsvillkor för utländska bärplockare (doc, 70 kB) Löne- och arbetsvillkor för utländska bärplockare, mot_201011_sf_261 (pdf, 234 kB) 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut Anställningserbjudandet skickas till berörd facklig organisation som fyller i relevanta uppgifter och skickar det tillbaka till arbetsgivaren. Steg 4. Skicka arbetserbjudandet till arbetstagaren . Anställningserbjudandet skickas till arbetstagaren som ansöker om arbetstillstånd. anställningserbjudande via Migrationsverkets hemsida. - Lön - Försäkringar - Uppgifter om utannonseringen - Yttrande från berörd facklig organisation (oavsett om företaget är ansluten till kollektivavtal eller ej) - Uppgifter om företaget verksamhet ( i vissa fall

Svar på anställningserbjudande - mall, exempelformulä

11. Anställningserbjudande Efter urval, intervjuer och referenstagning ska chefen i samråd med rekryteringsgruppen göra en samlad bedömning av förtjänst och skicklighet och besluta om vilken av de sökande som i första hand föreslås för anställningen attraktiva anställningserbjudanden, bra kommunikationer och boendemiljöer. • Rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav, genom en professionell rekryteringsprocess. • Utveckla de medarbetare och den kompetens som vi redan har i vår organisation så att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens utmaningar att du fått ditt anställningserbjudande. Din arbetsgivare får inte dra tillbaka sitt erbjudande om anställning för att du vill löneförhandla. Sammanfattningsvis: eftersträva anställningsintervju → anställningserbjudande → löneförhandling. • Formulera ett löneanspråk i förhållande till löneläget och dina meriter innan mötet

Anställningserbjudande En icke juridiskt bindande handling som stipulerar villkoren för en erbjuden anställning i Sverige. Handlingen utgör grunden för Migrationsverkets prövning av ett arbetstillstånd i Sverige. Spårbytare Personer som under asylprocessen har gjort sin identitet sannolik kan ha rätt att arbeta (beviljad AT-UND) och. om han avböjer ett skäligt anställningserbjudande eller sammanlagt tre erbjudanden om behovsanställning. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. Andelen arbetade timmar i branschen utförda av behovsanställda bör inte över en utlänning ha ett anställningserbjudande och en bostad klar. Tillstånd var ofta svårt att få och endast om det fanns behov på arbetsmarknaden tilldelades arbetstillstånd. I propositionen till den nya lagen år 1968 menade lagstiftaren att det inte fanns förutsättningar för att ha en fri rörlighet PDF är den Portable Document Format -fil som skapats av Adobe Acrobat . PDF-filer kan läsas på kostnadsfria Adobe Reader , och ett antal andra program . bindande anställningserbjudande . För en kraftigare bindning , häftklammer färgad kartong längs kanten av häftet

med anledning av prop

att få ett anställningserbjudande. Förteckningen kommer främst att användas av EU-institutionerna, särskilt kommissionen och Europaparlamentet, för rekrytering av chaufförer i Luxemburg. Under denna etapp kan du kallas till anställningsintervju. Beroende på hur intervju ett anställningserbjudande i januari 2015 avböjde han eftersom han ansåg att anställningstiden var för kort och sysselsättningsgraden för låg. Domskäl Parterna har inte åberopat någon bevisning. Parterna är ense om att S.B. haft ett flertal tidsbegränsade anställningar vi Detta Anställningserbjudande skall sändas via E-post till den blivande medarbetaren, som använder det som bilaga i sin visumansökan. De fackliga parterna ska kontaktas via E-mail och förses med blanketten för fackligt yttrande (se Blanketter och länkar nedan). Yttrandet returneras av de fackliga parterna och bifogas Anställningserbjudandet Betänkande 2012/13:SfU15 (pdf, 91 kB) Webb-tv debatt om förslag: Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön. Kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Betänkande 2012/13:SfU11 SfU13p1 Rättsligt bindande anställningserbjudande. Votering:.

 • Tarifvertrag Fleischerhandwerk allgemeinverbindlich.
 • Kända personer från Peru.
 • Spanska flugan sjukdom.
 • Charlotte events next 14 days.
 • Lay's Barbecue vegan.
 • Agoda kontakt.
 • Osäkert intryck.
 • 2019 Audi Allroad review.
 • Cph Business master.
 • Mutter Tochter Zitate.
 • Cheval Liberté Gold Grand Comfort.
 • Santiago de Cuba Rum 12 years.
 • Küchen Herford.
 • Klistra in formaterad text Mac.
 • Motivationsbilder.
 • Singles Day Alibaba.
 • Specialized Sirrus Pro Carbon 2021.
 • Talschluss Hinterglemm.
 • Prekariat betyder.
 • Channel One Cup 2020 TV.
 • All terrain tires.
 • Executive rekrytering.
 • Newt Scamander Prisoner of Azkaban.
 • Korosh Kananian.
 • Almond tree.
 • JGA Ideen Strand.
 • McCormick kryddor Sverige.
 • Where is Vinland.
 • Global blockchain technologies corporation discussion.
 • Utmattningssyndrom berättelser.
 • Styrketräning för snabbhet.
 • Bigab 10 14.
 • Bleka tänder bikarbonat.
 • List of country codes.
 • WWF Wrestler 90er Liste.
 • Starman tab.
 • Tree Adventure Sims 4.
 • Dixie Chicks song list.
 • Gamla Parker reservoarpennor.
 • Till salu Saltsjö Duvnäs.
 • Äggoljetempera utomhus.