Home

Aggregationstillstånd förkortningar

Man betecknar materians aggregationstillstånd med följande symboler: • fast - s • flytande - l • gas - g Bokstäverna är engelska förkortningar som står för solid, liquid och gas. 1. Hur betecknas följande ämnen i rumstemperatur med lämpliga aggregationstillstånd? Skriv in lämplig beteckning i parentesen. T.ex. Syre skrivs O2(g) Aggregationstillstånd: Fast: Smältpunkt: 1 811 K (1 538 °C) Kokpunkt: 3 134 K (2 862 °C) Molvolym: 7,09 × 10 −6 m 3 /mol: Smältvärme: 13,81 kJ/mol: Ångbildningsvärme: 354 [2] kJ/mol: Specifik värmekapacitet: 449 [3] J/(kg × K) Molär värmekapacitet: 25,1 J/(mol × K

Aggregationstillstånd kallas ibland faser, men fas har en mer specifik betydelse. Diamant och grafit är två olika faser av grundämnet kol, men de är i samma aggregationstillstånd, nämligen fast, vid rumstemperatur. Fast form. Partiklarna (joner, atomer eller molekyler) är packade tätt tillsammans Aggregationstillstånd: Gas: Smältpunkt: 63,15 K (−210 °C) Kokpunkt: Trippelpunkt: 12,52 kPa: Kritisk punkt: 3,3958 MPa: Molvolym: 13,54 × 10 −6 m 3 /mol: Smältvärme: 0,36 kJ/mol: Ångbildningsvärme: 5,58 [3] kJ/mol: Specifik värmekapacitet: 1 040 J/(kg × K) Molär värmekapacitet: 29,124 J/(mol × K

Förkortningar BS British Standard DNV Det Norske Veritas EN Europeiska Normen g Gravitation RAO Respons Amplitude Operators SS Svensk Standard Definitioner Aggregationstillstånd De olika former ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur samt tryck. Akter Sjömansterm för längst bak på fartyget. Aktra. Aggregationstillstånd Det tillstånd ett kemiskt ämne befinner sig i, fast, flytande eller gas. Vilket aggregationstillstånd ett ämne befinner sig i beror på dess egenskaper, tryck och temperatur. CFC Klor-Fluor-Kolföreningar som tidigare användes som köldmedier. Entalpi Specifikt energiinnehåll per massenhet. Fri kyl aggregationstillstånd under processen beroende på punkt i anläggningen, mediet skiftar alltså mellan gas och flytande form. Värmeenergi upptas vid förångning och avges sedan vid kondensering (Nydal, 2007). Det finns en mängd olika typer av köldmedier, dock är principen för kylprocessen samm

1. Provins uti Italien - Forli. 2. Hufvudstad i nämnda provins - Forli, Melozzo da. Se Melozzo - Forligelsecomissioner. Se Förlikningsdomstolar - Forlimpopoli - Form - Form 1. Fys.-kem., kroppars tillstånd med afseende på deras smådelars starkare eller svagare sammanhang (fast, flytande form, gasform). Se Aggregationstillstånd - Form 2. Estet Hon kanske menade att du ska ha koll för de förkortningarna och använda dessa när du skriver reaktionsformler? Låter inte så troligt att en uppgift skulle vara att fylla i aggregationstillstånd i en färdig reaktionsformel, men det skulle ju kunna komma en uppgift som t.ex. Skriv reaktionsformeln för fullständig förbränning av oktan eller liknande, och att du då ska komma ihåg. Medlets aggregationstillstånd. Användning av medlet. Bruksändamål. Koncentration och dosering. Hanteringsteknik. Blandbarhet. Användbarhet och biologisk effektivitet. De verksamma ämnenas bindning i behandlade produkter (T) Upattad årlig tillverknings- eller importmängd. Begränsningar och anvisningar i fråga om behandlade produkter. Medlets förpacknin Förkortningar Förkortningar ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances Förkortningar Avsnitt 8 Finland AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning • Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8). Version EUDK TSC

Järn - Wikipedi

FÖRKORTNINGAR Förkortning Beskrivning AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling. AML Arbetsmiljölagen. DEFINITIONER Definition Beskrivning Aggregationstillstånd Tillstånden som molekylerna i ett ämne kan befinna sig i. Á-pris Pris exklusive mervärdeskatt för enhet av arbete. Armeringskasse En monteringsfärdig armeringsenhet,. 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara Acute Tox 3dust Akut toxicitet (Kategori 3 damm) Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) No environmental hazard Ej klassat som miljöfarlig Aggregationstillstånd Ingen information tillgänglig. Form Pasta Färg Blå. Lukt Karakteristisk. Lukttröskel Ingen information tillgänglig. pH-värde Inte tillämplig. Smältpunkt/fryspunkt Ingen information tillgänglig. Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ingen information tillgänglig. Flampunkt Inte tillämplig. Avdunstningshastighet Inte tillämplig 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara Acute Tox 4dust Akut toxicitet (Kategori 4 damm) Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 1

NRCFs frågelåda i fysik - fråga nummer 1971

Sida 3 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Ersätter datum Telefonnummer ändringar. Form /Aggregationstillstånd Fast, prills Färg Färglös Lukt Ingen Löslig i vatten 200 Lättlöslig i vatten pH 9,8-10 i vattenlösning Densitet 0.72-0.79 kg/dm3 (20 °C) Hantering Undvik spill, hud - och ögonkontakt. Ventilera väl Aggregationstillstånd: Flytande Fä rg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: Luktlös pH -värde (vid 20 °C): ca. 5,5 Tillståndsväxlingar Flampunkt Förkortningar och akronyme

Kväve - Wikipedi

 1. Förklaring till förkortningar i tabellen: wi = Maximal mass-fraktion av ämnet i blandningen; ATEexp = Experimentellt erhållet värde på upattad akut toxicitet; ATEpe = omvandlat punktestimat för akut toxicitet; ATEmixt = 1/SUM(wi/ATEi); ATEi = ATE för denna ingrediens. Säkerhetsdatablad för Svavelsyra 5 - 14,99 % (0,52 - 1,64 M)
 2. kem. om ett bestämt halvfast (geléartat) aggregationstillstånd i vilket vissa kolloida lösningar kunna bringas. Genom vissa förändringar i temperatur och salthalt bringas många kolloidhaltiga vätskor att stelna till. ett s. k. gel. Euler Växtk. 2—3: 34 (1908)
 3. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med Utseende Aggregationstillstånd: Vätska eller vätskeblandning Färg: Ej angivet b) Lukt Karakteristiskt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde 6 e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämplig
 4. 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara No tox haz Ej klassificerad som giftig No environmental hazard Ej klassat som miljöfarligt Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) Säkerhetsdatablad för Sanera.
 5. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av Utseende Aggregationstillstånd: Fast ämne eller fast blandning Färg: Ej angivet b) Lukt Ej tillämpligt c) Lukttröskel Ej tillämplig
 6. Aggregationstillstånd vätska Färg enligtmärkning Lukt karaktäristisk parameter Metod-källa-anmärkingar pH-värde ejfastställd För förkortningar och akronymer se: ECHA:s vägledning om informationskrav och kemisk säkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar)

a) Utseende Aggregationstillstånd: Vätska eller vätskeblandning Färg: Ej angivet b) Lukt Karakteristiskt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde 6 e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C vid atmosfärtryck (101325 Pa) g) Flampunkt Ej tillämpligt Säkerhetsdatablad för Cementa SetControl-2 Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med Utseende Aggregationstillstånd: Vattenlösning Färg: Ej angivet b) Lukt Ej tillämpligt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde 12-13 e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillämplig Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG-nr (Einecs- eller Elincsnummer) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European LIst of Notified Chemical Substances. /Aggregationstillstånd Fast form, granuler Färg Vit Lukt Inge

Klor - Wikipedi

Aggregationstillstånd Aerosol Färg färglös klar Lukt karaktäristisk parameter Metod - källa - anmärkingar pH-värde ej fastställd Smältpunkt/fryspunkt ej fastställd Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ej fastställd Flampunkt (°C)-80 °C (Isobutane) Avdunstningshastighet ej fastställd brandfarlighet ej fastställd Övre explosionsgräns 8,3 Vol- a) Utseende Aggregationstillstånd: Fast ämne eller fast blandning Färg: Ej angivet b) Lukt Ej tillämpligt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde Ej tillämpligt e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillämpligt g) Flampunkt Ej tillämpligt h) Avdunstningshastighet Ej tillämplig En fasövergång sker då ett ämne går över från ett aggregationstillstånd till ett annat aggregationstillstånd, t.ex. rinnande vatten som blir till is. kondensera Då ånga syns som små vattendroppar i luften eller då ånga avbildas på ett kallt glas som vatten, så har vattnet kondenserats genom att gå från vatten i gasform till vatten i flytande form Aggregationstillstånd Halvfast Utseende Färg Lukttröskel Explosiva egenskaper Oxiderande Ingenegenskaper Egendom pH Smältpunkt/fryspunkt Kokpunkt/kokintervall Flampunkt Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatablade

Metallordlista - adelmetaller

 1. Fotosyntes är en av de två sätt som koldioxid försvinner ur atmosfären. Det andra sättet är upplösning i haven och därefter deponering som kalksten. Fotosyntesen kan i kort beskrivas som en kemisk process där energi från solljus tillsammans med koldioxid och vatten skapar glukos (socker) och syrgas: 6 C O 2 + 6 H 2 O + s o l l j u s.
 2. DNA står för deoxiribonukleinsyra (deoxyribonucleic acid på engelska, därav förkortningen DNA). Det är en lång väldigt lång molekyl, som byggs upp genom sammansättning av flera små molekyler. DNA ser ut som en stege, med sidor och pinnar. Stegen är dock vriden runt sin egen axel
 3. om ett bestämt halvfast (geléartat) aggregationstillstånd i vilket vissa kolloida lösningar kunna bringas. Genom vissa förändringar i temperatur och salthalt bringas många kolloidhaltiga vätskor att stelna till. ett s. k. gel. Euler Växtk
 4. Aggregationstillstånd: Vätska på inert bärarmaterial Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper. Lukt: Alkoholliknande. Tillståndsväxlingar. Flampunkt: 18 °C DIN 51755 Förkortningar och akronymer
 5. Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen. M: M-faktor PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne. vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne
 6. ) aggregationstillstånd; särsk. om i alla sina mikroskopiska beståndsdelar fysiskt o. kemiskt lika form av ett ämne. Vattnets tre aggregationstillstånd eller faser. JernkA 1902, s. 101. Om man i ett järnstycke. mikroskopiskt iakttagit de tre faserna.: ferrit, cementit och grafit tillsammans. 2NF 18: 246 (1912)
 7. Aggregationstillstånd vätska Färg enligtmärkning Lukt karaktäristisk parameter Metod-källa-anmärkingar pH-värde ejfastställd Smältpunkt/fryspunkt ejfastställd Initialkokpunktoch kokpunktsintervall ejfastställd Flampunkt(°C) 250°C ENISO2719 Avdunstningshastighet ejfastställd Sidan4/

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 1/A] Aggregationstillstån

Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med Utseende Aggregationstillstånd: Fast ämne eller fast blandning Färg: svartbrun b) Lukt Karakteristiskt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde Ej tillämpligt e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämplig 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara Skin Irrit 2.1 Irriterande (Kategori 2.1) Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2) STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvägarn

Guld - Wikipedi

845-846 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan

/Aggregationstillstånd Vattenlösning Färg Klar till något grumlig. Färglös eller svagt färgad. Lukt Ingen. Lukttröskel Ej relevant. pH (koncentration) 7-11 i 10%-ig vattenlösning Smältpunkt/Fryspunkt -40 till - 20 ˚C beroende på koncentration. Initial kokpunkt 100 ˚C Flampunkt Ej relevant. Avdunstningshastighet Ej relevant aggregationstillstånd. Dessa förändringar orsakas av följande huvudkomponenter: Kompressor Kompressorn (M*C) fungerar som en pump och cirkulerar kylmedlet i kylkretsen. Den komprimerar kylmedelsångan, som kommer från förångaren, till ett tryck där den lätt kan omvandlas till vätska i kondensorn. Filte Aggregationstillstånd: fast Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: karaktäristisk Provnormer pH-värde: inte tillämplig Tillståndsväxlingar Smältpunkt: ej fastställd Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: inte tillämplig Mjukningspunkt: ej fastställ Aggregationstillstånd: Flytande Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Förkortningar och akronymer ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 1/A] Fast flytande gas ..

 1. Aggregationstillstånd : vätska Pourpoint -57 °C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : ( 1013 hPa ) Inga data tillgängliga Nedbrytningstemperatur : Inga data tillgängliga Flash 16.2 Förkortningar och akronymer Ingen. 16.3 Viktiga litteraturreferenser och datakällor Ingen. 16.
 2. För förkortningar och akronymer se: ECHA:s vägledning om informationskrav och kemisk säkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar). RelevantaR-,H-ochEUH-fraser(Nummerochfulltext) H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
 3. Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD ThermaCELL® Butane Cartridge Utgivningsdatum: 2009-04-09 Omarbetat: 2012-11-06 version nr 4 Ersätter: 2011-11-25, version
 4. tervall: inte tillämpli
 5. aggregationstillstånd. Dessa förändringar orsakas av följande huvudkomponenter: Kompressor Kompressorn (M*C) fungerar som en pump och cirkulerar kylmedlet i kylkretsen. Den komprimerar kylmedelsångan, som kommer från förångaren, till ett tryck där den lätt kan omvandlas till vätska i kondensorn. Kondenso

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen. M: M-faktor Aggregationstillstånd Flytande. Form Aerosol. Färg Brungul. Lukt Salicylate. Lukttröskel Inte tillgänglig. pH-värde Inte tillämplig Utseende/Form/Aggregationstillstånd Pasta Lukt Karakteristisk Färg Kan variera pH Ej relevant Smältpunkt/Fryspunkt Ej angiven av tillverkaren Flampunkt Ej angiven av tillverkaren Brandfarlighet (fast form, gas) Ej brandfarlig produkt Övre och undre brännbarhetsgräns Ej relevant Densitet 1,4 g/cm3 (20 °C) Löslighet Viss vattenlöslighet

Aggregationstillstånd: Vätska eller vätskeblandning. 9.2 Annan information, andra fysiska och kemiska egenskaper Inga uppgifter tillgängliga 16.2 Förklaring till förkortningar i säkerhetsdatabldet Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2 Förkortningar See section 16 Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Jorda/potentialförbind behållare, tankar Aggregationstillstånd @20°C vätska pH-värde Flampunkt Värden > 212 °F Egenskap inte tillämplig > 100 °C inte tillämplig Kokpunkt/kokpunktsintervall Anmärknin Observera: Betydelsen av angivna förkortningar anges i avsnitt 16 i säkerhetsdatabladet. Datum för utfärdande: 01.06.2015 WULKAN TURBO PREPARAT FÖR RENGÖRING AV HJUL- KONCENTRAT Sida 2/10 Reviderad datum:

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Handelsnamn : DIMETHICARE LINE-ON CAT 3 X 1ML GB Bearbetningsdatum : 12.07.2019 Version (Omarbetning) : 1.0.4 (1.0.3) Tryckdatum : 20-03-2020 Sidan : 2 / Aggregationstillstånd : vätska Flampunkt : inte tillämplig Densitet : ( 20 °C ) ca. 0,97 g/cm pH-värde : ca. 6,5 Maximala VOC-halten (EG) : 0,3 Vikt-% 9.2 Annan information Ingen AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar). Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän rekommendation : Flytta från farligt område. Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Lämna ej den skadade utan uppsikt. Skydd av dem som ger första hjäl

Miljöministeriets beslut om förfarandet vid 746/1990

Aggregationstillstånd: Vätska Färg: Klar, Färglös Lukt: Produktspecifik Lukttröskel: Inte tillämpligt Löslighet i / blandbarhet med Vatten: Helt blandbar Sönderfallstemperatur: Ej fastställt 9.2 Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen fara för reaktivitet känd vid normal lagring och användning EVA white Säkerhetsdatablad Tryckdatum: 01.04.2015 Produktkod: 11912-0003 Sida 6 av 6 enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Förkortningar och akronymer ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout EVA black/brown/nature Säkerhetsdatablad Tryckdatum: 01.04.2015 Produktkod: 11912-0002 Sida 4 av 6 enligt förordning (EG) nr 1907/2006 10.3 Risken för farliga reaktioner Kan avge giftiga ångor vid upphettning över sönderfallspunkten Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan #: För detta ämne har fastställts gemenskapsgränsvärde(n) Aggregationstillstånd Flytande. Form Vätska. Färg Klar, färglös. Lukt Inte tillgänglig. Lukttröskel Inte tillgänglig. pH-värde 7,2 ca

gel SAO

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen. M: M-faktor Aggregationstillstånd Flytande. Form Aerosol. Färg Brungul. Lukt Salicylate. Lukttröskel Inte tillgänglig Aggregationstillstånd fast ämne Vanndispergerbar granulat Lukt Lätt svavelhaltig. 9.2 ANNAN INFORMATION VOC-innehåll Ingen information tillgänglig Förkortningar och akronymer • CLP : Classification, Labelling and Packaging = Förordning (EG) nr 1272/200 Aggregationstillstånd: vätska Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: luktfri Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Rout Säkerhetsdatablad för Primer sida 2(10) r a m s e \ p u b \ M m a 1 \ S g t \ 2 0 1 5 \ 1 3 2 0 0 1 3 3 3 7 \ 4 _ L e v e r a n s \ S D B s v e n s k a 2 0 2 0 \ S D B P r i m e r 2 0 2 0-1 1-0 4. d o c x därför heller inte uteslutas vid långvarig kontakt med torr och skadad hud eller om produkte

Fotosyntes är en av de två sätt som koldioxid försvinner ur atmosfären. Det andra sättet är upplösning i haven och därefter deponering som kalksten a) Utseende Aggregationstillstånd: Fast ämne eller fast blandning Färg: grå b) Lukt Ej tillämpligt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde Ej tillämpligt e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillämpligt g) Flampunkt > 165°C h) Avdunstningshastighet Ej tillämplig Män: 9 mg/dag. Gravida: 9 mg/dag. Ammande: 11 mg/dag. Källa: Livsmedelsverket. 7 tecken på att du kan ha zinkbrist: 1 - Du har orolig mage. Zink är viktigt för att matsmältningen ska fungera som den ska

Aggregationstillstånd: Vätska Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: sötaktig Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Rout Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med Utseende Aggregationstillstånd: Vattenlösning Färg: Ej angivet b) Lukt Ej tillämpligt c) Lukttröskel Ej tillämpligt d) pH-värde 12-14 e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillämplig densitet. densiteʹt (latin deʹnsitas 'täthet', 'massa', av deʹnsus 'tät'), fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne. Den talar alltså om hur tungt eller lätt ett ämne är. Luft vid trycket 1 atm och temperaturen (36 av 248 ord Säkerhetsdatabladtt Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SIGA-Fentrim 20 Version 1 skapad på: 18.12.2017 Sida 2 av 6 Vid förtäring Om besvär uppstår, kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjd

Aggregationstillstånd Halvfast Utseende Homogen Färg gul Lukttröskel Ingen information tillgänglig Explosiva egenskaper Ingen information tillgänglig Oxiderande Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatablade enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Reviderad nr: 2,13 Tryckdatum: 07.10.2019 Reviderad datum: 07.10.2019 RECKLI® CR Type N-WB Sida 3 av 7 Undvik kontakt med hud, ögon och kläder a) om den sedan början av 1800-talet för belysning utomhus o. inomhus, i senare tid i sht för kokning (uppvärmning o. motordrift) allmänt använda gas som vanl. framställes gm torrdestillering av stenkol, ngn gg av ved (o. som t. ex. i Amerika ss. naturlig gas förekommer i vissa bärglager), lysgas, kokgas. Gasen är dålig, brinner dåligt i dag

/Aggregationstillstånd Fast, pasta Färg Ljusbrun Lukt Linolja Lukttröskel Ej bestämd. Smältpunkt-19 °C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Kokpunkt: 316 °C Flampunkt 222 °C Avdunstningshastighet Ej bestämt. Brandfarlighet (fast form, gas) Kan självantända i porösa material. Övre och undre brännbarhetsgräns Ej bestämda Aggregationstillstånd: fast Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: karaktäristisk Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route CAS Chemical Abstracts Service enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Reviderad datum: Divinol Lithogrease G 421 22.02.2018 Artikelnr.: 20160 Sida 6 av 6 Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europea Aggregationstillstånd: vätska Färg: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Lukt: karaktäristisk Provnormer pH-värde: inte tillämplig Tillståndsväxlingar Förkortningar och akronymer ADR:. För förkortningar i klartext för avsnitt 3, se avsnitt 16. 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Produkten är en pasta och svår att inandas. Om någon upplever besvär vid inandning av ångor från produkten flytta till frisk luft och låt vila. Sök läkare om besvär kvarstår Aggregationstillstånd Flytande. Form Vätska. Smörjfett Pasta Färg Colorless Lukt Mild. Petroleum Lukttröskel Inte tillgänglig. pH-värde Inte tillgänglig. Smältpunkt/fryspunkt 69,3 °C (156,74 °F) upattad Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 350 °C (662 °F) upattad Flampunkt 135,0 °C (275,0 °F) upattad.

 • HPV 16 symptoms.
 • Avslappningsövningar andning.
 • Holocene band.
 • 2015 Ram EcoDiesel Reviews.
 • Regression geologi.
 • Hansans påverkan på svenska språket.
 • Tillbehör stavmixer.
 • Thüringer Meer Karte.
 • Warbonnet Blackbird XLC setup.
 • Turtleneck Shirt Deutsch.
 • IKEA MALM nattduksbord ek.
 • London Gatwick Airport.
 • How to screenshot on Samsung tablet without home button.
 • Indianerbanane Sunflower Erfahrungen.
 • FLIR Vue Pro gimbal.
 • Tvåkrets bromssystem.
 • Kia anmälan Haninge kommun.
 • How to tell if someone blocked you on Facebook or deactivated their account.
 • Hallon lakrits skalle Vegan.
 • Nävlingeåsen.
 • Kim Bodnia.
 • Zeppelin Rundflug.
 • Trattkantareller frost.
 • Riegele Augsburg Parken.
 • How to update iPad 2 to iOS 9.
 • Biggest shopping mall in Europe.
 • IWC schaffhausen Portuguese.
 • Reach artikel 31.
 • Whitney Port wedding.
 • Für welche Berufe braucht man kein Abitur.
 • Gehaltsvergleich Statistisches Bundesamt.
 • Ostermontag Bedeutung.
 • Aktivt kol tandkräm apoteket.
 • Arvsskatten återinförs.
 • Stavhopp svenska rekord genom tiderna.
 • Ekologism tänkare.
 • Ledarskap fakta.
 • Äggoljetempera utomhus.
 • Byggritningar jakttorn.
 • Dödar djur synonym.
 • Family arm tattoo Designs.