Home

Straffrätt begrepp

Straffrättens regler kan delas upp på två olika sätt (med begrepp som är förvirrande lika) dels i allmän straffrätt och specialstraffrätt; dels i straffrättens allmänna del och straffrättens speciella del. Ämnets indelning Allmän straffrätt. Den allmänna straffrätten rör de rättsregler som finns i brottsbalken. Brottsbalken (BrB Begrepp inom straffrätt | Sammanfattning 1. Straffrätt 2. Typ av brott 3. Ange påföljd 4. Ange brottet och berätta om olika möjliga påföljder 5. Begreppsförståels

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Paket

Straffrätt - om begreppet Lagen

Begrepp inom straffrätt Sammanfattning - Studienet

 1. Straffrätt - Testa dina kunskaper med ett Quiz om Straffrätt. Vad kan du
 2. rekvisit för otillåten gärning a1. brottsbeskrivningsenlighet rekvisiten för ett självständigt eller osjälvständigt brott ska vara uppfyllt. underlåtenhe
 3. ) där SO-läraren Mikael Larsson redogör för några begrepp inom arbetsområdet lag och rätt
 4. Straffrätt. Straffrätt är den del av rättsordningen som reglerar det straffrättsliga ansvaret i olika frågor. De grundläggande begreppen inom straffrätten är brott och straff. Brott är en gärning eller en försummelse som är straffbar enligt lag
 5. Kontakta Juridik Till Alla. Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail. Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se.Vi har öppet måndag-fredag 9-17

Begrepp straffrätt, typer, metoder och mål - Högskolor och

Straffrätt Britta Forsberg 054 - 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 . Avdelningen för§ JURIDIK Termer och begrepp Legalitetsprincipen är ett vanligt förekommande begrepp inom juridiken och en särskilt viktig princip inom straffrätten. Principen innebär att all maktutövning ska vara grundad i lag eller föreskrift. Principen innebär även att medborgare ska känna rättssäkerhet och kunna förutse vilka handlingar som är straffbelagda

Begreppet gärningsomständighet har enligt min uppfattning ingen särskild juridisk-teknisk innebörd. Såvitt jag vet används begreppet såsom man kan förvänta sig utifrån ett allmän språkligt perpsektiv, det vill säga för att beskriva vissa faktiska eller rättsliga omständigheter av relevans för bedömningen av gärningen Straffteori är inom juridiken den straffrättsliga läran om straffens syften och verkan. En traditionell uppdelning av olika straffteorier är i relativa och absoluta straffteorier. De absoluta straffteorierna kännetecknas av att straffet ses som ett uttryck för ett etiskt krav, rättvisa. Samt att straffet inte motiveras med något sekundärt syfte, som till exempel att förebygga brott. Avdelningen för§ JURIDIK Termer och begrepp Allmänprevention: att straffets funktion är att avhålla folk i allmänhet från att begå brott Individualprevention: att straffets funktion är att avhålla den enskilde brottslingen från att begå brott Allmänt åtal: åtal förs av åklagare å det allmännas vägar Enskilt åtal: åtal som förs av målsägande Social adekvans i straffrätts dogmatiken . Av jur. dr E RIK S VENSSON. I artikeln undersöks vilken funktion begreppet social adekvans fyller i den svenska straffrätten. Diskussionen tar sin utgångspunkt i hur begreppet har använts i doktrinen och i viss mån i rättspraxis. Begreppet sätts in i ett sammanhang genom att dess ursprung i tysk doktrin uppmärksammas, och en.

Straffteori lagen.n

Våld, word cloud begrepp 7 — Stockfotografi © kataklinger

Man kan tycka att begreppet straffrätt är något missvisande, eftersom straffrätten behandlar inte bara straffen utan även påföljdsfrågan. Straffrätt är dock en allmänt accepterad term. Den italienske filosofen Cesare Beccaria, som levde på 1700-talet, menade at Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt/Begreppet brott och indelningar af brott. [ 116 ] Begreppet brott och indelningar af brott. Lika omöjligt som det är att draga orubbliga gränser mellan moralisk och juridisk orätt,. Illustration handla om 3d framför, studiefingeravtrycket till och med ett förstoringsglas, begreppet av kriminologi och straffrätt. Illustration av data, finger, fingermark - 8275161 Social adekvans är en rättfärdigande omständighet inom den juridiska disciplinen straffrätt. Den är inte lagstadgad utan har istället skapats av domstolen och vidare utvecklats i doktrinen. Uppsatsens syfte är att utreda definitionen av begreppet social adekvans och undersöka hur det tillämpas i praxis samt hur domstolens argumentation förs Study begrepp straffrätt flashcards from Jonas Liljeqvist's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Laglig Rådgivning På Bärbara Datorn Visar Straffrätt Stock

Begrepp straffrätt - en övning gjord av clarabergstromvrg

Vill du lära dig juridiska ord? Något juridiskt ord eller begrepp du inte vet vad det betyder? Här har vi skapat en grundläggande juridisk ordlista. Hör gärna. Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten.Läsaren får stifta bekantskap med vissa straffrättsliga termer och begrepp samt intro Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten Civilrätt, även kallat privaträtt, är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (organisationer, företag med flera). [1] Civilrätt är alltså den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Till offentlig rätt räknas bland annat statsrätten, förvaltningsrätten samt straffrätten

Straffrätt lagen.n

 1. Välkommen till betaversionen av lagen.nu. Under sommaren och hösten håller vi på att utveckla en ny version av lagen.nu med bättre hantering av länkar fram och tillbaka mellan olika dokument, bättre hantering av juridiska begrepp, och framförallt med kommentarer till de viktigaste lagtexterna
 2. Övningsboken är uppdaterad med fler övningar och exempel och en helt ny Ordbok har tagits fram. Ordboken är en helt ny uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och begrepp som ingår i huvudboken Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. Allt för att underlätta för studenterna och ge dem stöd i inlärningen
 3. Lista begrepp enligt hierarkin; Hierarki ; Lista begrepp alfabetiskt. Begreppsinformation. Hälso- och sjukvårdsekonomi och organisationer > Formell social kontroll > Rättsvetenskap > Straffrätt

Juridik straffrätt begrepp Flashcards Quizle

Rättsföljd och rekvisit - Straffrätt - Lawlin

Straffrätt Allt om Juridik testa dina kunskaper med ett Qui

 1. I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt. Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning, kvittning och preskription
 2. en 2018 Handledare: Robert Eneljung Exa
 3. Begreppet fortsatt brott synes i vår rätt först varit erkändt vid tjufnad. De bestämmelser, som vår nu gällande strafflag i sådant hänseende innehåller (Str.L 20, 12 ), hafva sin förebild redan i stadganden på 1600-talet (KB 27/10 1699), som derefter bevarat sig och endast vunnit närmare utbildning (1734 lag MB 40, 2 ; KF: 25/11 1772 om flera snatterier; KF 4/5 1855)
 4. alpsykologiska fakta, den är en väfnad af begrepp spun
 5. Området Lag och rätt behandlar de grundläggande förutsättningarna för att delta i samhället och vara en del av detta och omfattar och demokratiska fri- och rättigheter samt de skyldigheter som finns i demokratiska samhällen och etiska dilemman kopplade till dessa.Slutligen innehåller även området studier av det svenska rättssystemet och lagar, regler och normer samt hur dessa.

Grundläggande mall och begrepp straffrätt - StuDoc

Arbetsrätten har genomgått en hel del förändringar gällande tidsbegränsade anställningar och lönekartläggning mellan könen. Övningsboken är uppdaterad med fler övningar och exempel och en helt ny Ordbok har tagits fram. Ordboken är en helt ny uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och begrepp som ingår i huvudboken Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt upplaga 5. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, övningsbok. Juridik - ord och begrepp. Koncernredovisning i praktiken. Redovisningsteorier - viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning. Redovisning för hållbarhet. Service - så mycket mer än ett leende Kursens mål är att studenterna ska tillägna sig sådana översiktliga kunskaper i juridik så att de självständigt kan identifiera och analysera centrala rättsliga problem och begrepp. I kursen studeras civilrätt, straffrätt och processrätt

Lag och rätt - lite begrepp, del 1 Samhällskunskap SO

Harmoniserat EU-begrepp för brukskonst /Miljö HR/Arbetsrätt Nyttjanderätt/Fastighet Offentlig rätt & Offentlig upphandling Skatterätt Straffrätt Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med Blendow Groups Integritetsskyddspolicy. Tack för att. Straffrättens förståelse av psykisk sjukdom har därigenom kopplats till psykiatriska diagnoser och sjukdomsdistinktioner, Linda Gröning att belysa interaktionen mellan juridik, filosofi och medicin i konstruktionen av straffrättsliga begrepp om psykisk sjukdom Straffrätt, 12 högskolepoäng Under detta avsnitt behandlas företrädesvis straffrättens allmänna och speciella del. Tyngdpunkten läggs på förståelsen av straffrättens allmänna läror, begrepp, principer och systematik samt vid förmågan att tillämpa straffrättsliga regler. Den här delen av kursen är uppbyggd kring utvalda. Grundläggande civilrättsliga begrepp Grundläggande civilrättsliga begrepp - forts Grundläggande civilrättsliga begrepp - forts Vanliga processrättsliga termer Rättskällorna Sveriges lagar Förarbeten Praxis Doktrin Att läsa lagtext, allmänt Att läsa en viss § §28 avtalslagen Lagtolkning Om ingen tillämplig lag finns Exempel tolkningsmetode Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner

grundläggande kunskaper om straffrätt, känna till, förstå och kunna förklara de vanligast förekommande begrepp som avser brott, brottsrubriceringar och de straffåtgärder som kan utmätas. I varje respektive underrubrik ingår följande punkter: Juridikens begrepp Rättsregler, rättsamhälle, rättsväsende och rättspraxi Begrepp utan given begreppsbestämning I januari månads expertkommentar i entreprenadrätt behandlar Lennart Åhl vissa frågor och begrepp som kan vara svårhanterliga i praktiken. Kommentaren tar, i tur och ordning, upp frågan om detaljarbeten, branschregler och fackmässighet samt egenkontroll För dig som student. Internationella möjligheter. Juristexamen och karriä

Straffrätt är den del av rättsordningen som reglerar det

Vad säger forskningen om den organiserade brottsligheten? Hur fungerar skrämselkapital och tystnadskultur - och vad krävs för att bryta våldsspiralen? Detta var några av de frågor som stod i fokus under den dryga timme Daniel Vesterhav och Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet (Brå) hade till sitt förfogande under en temadag om organiserad brottslighet som Norstedts. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom konrad lundberg Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri

Juridiktillalla.se - Fråga - Straffrättsliga principe

I kursen behandlas centrala begrepp inom såsom personrätt, avtalsrätt, köprätt avseende såväl lös- som fast egendom, obligationsrättsliga frågor i övrigt samt så kallade tredjemanskonflikter vid framför allt special- och generalexekution Begrepp. Samhällskunskapsboken. Lag och rätt. Kap: Regler - oskrivna och skrivna sid 184 - 187. Civilrätt - Handlar om lagar som gäller privata frågor, t ex husköp. Straffrätt-är de lagar som bestämmer vilka straff som utmäts vid olika typer av brott Vänder sig till den som helt saknar förkunskaper i straffrätt. Här ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Vissa straffrättsliga termer och begrepp förklaras, liksom sättet att läsa och tolka lagbestämmelse de uttryck för vidden av straffrättens komplexitet som de mest avancerade och finmaskiga begreppen utgör är obehövliga i de enklare fallen. Men det är när man ställs inför de svåra fallen, som av någon anledning är gränsfall, som det är viktigt med så precisa och genomarbetade begrepp och modeller som möjligt Begreppet avtalsbrott har ingenting med straffrätt att göra, utan är ett vanligt begrepp inom avtalsrätten. I vissa fall kan det vara brottsligt att begå ett avtalsbrott, men det är ovanligt eftersom det måste ske ett straffrättsligt brott genom att en straffrättslig lagbestämmelse har brutits genom avtalsbrottet

Start studying Avtalsrätt begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet och Erik Sundström, lagman vid Lycksele tingsrätt reder ut begreppen Denna ordbok innehåller över 1 000 juridiska ord och begrepp sorterade i alfabetisk ordning. Läsaren kan enkelt slå upp begrepp och termer, såsom adekvat kausalitet, prövningstillstånd och regressfordran. Varje ord förklaras kort och koncist, ofta illustrerat med praktiska exempel och hänvisningar till närbesläktade ord Uppsåt är ett begrepp som används inom straffrätten som innebär att gärningspersonen har handlat medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt. Vissa brottsbeskrivningar kräver uppsåt för att gärningspersonen ska kunna dömas. Det finns olika typer av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt Under kung Hammurabis styre (1792-1750 f.Kr) utvecklades stadsstaten Babylon till ett stort rike, Babylonien. För att kunna härska över sitt nyvunna stora rike lät Hammurabi stifta en lag..

Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Straffrätt och penningtvätt Ett rättssäkert medel mot smutsig brottslighet? vetenskapliga definitionen av metodbegreppet hindrar inte att begreppet används för att beskriva hur arbetet genomförts Lars Gäfvert - Hämnd och straff - Del 2 Centrala begrepp 2 Centrala begrepp Innan jag går vidare till att diskutera min huvudsakliga fråga om skillnader och likheter mellan hämnd och retributiva straff, kommer jag först att säga något om tre begrepp som är centrala för området; Rättvisa, Straff och Hämnd Straffrättens historia handlar i stort om missbruk av straffrätten (Jareborg 2006, s 12). Den grymhet, ondska och okänslighet vi möter från den lagliga maktens företrädare är nästan ofattbar (Ibid). Under äldre tid byggde straffrätten till stor del på avskräckningsteorin och vedergällningstanken Penningtvätt - Ett urvattnat begrepp? Utgivningsår: 1998: Omfång: 96 sid. Förlag: Norstedts Juridik: ISBN: 9139201805: Ämnesord: Straffrätt: SLUT på förlag . I denna bok behandlas fenomenet penningtvätt, vilket kan beskrivas som ett förfarande som syftar till att göra svarta pengar till vita

Pågående markanvändning - en rättsutveckling mot ett vidgat begrepp En skogsägare eller jordbrukare har rätt till ersättning om denne inte kan fortsätta att utnyttja sin mark - under förutsättning att pågående markanvändning avsevärt försvåras Nu är storsäljaren Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt ute i en ny fjärde upplaga. En nyhet är att den har kompletterats med en tillhörande ordbok som förklarar alla ord och begrepp i huvudboken; allt för att underlätta för alla som vill lära sig mer om grundläggande juridik Kursen behandlar de centrala delarna av internationell straffrätt under följande huvudrubriker: € Den internationell straffrättens uppbyggnad och historia I kursen granskas begreppet internationell straffrätt, dess plats inom folkrätt och kommunal rätt, samt den historiska utvecklingen av den internationella straffrätten straffrätt eller på det kriminalpolitiska området synes Wennström inte tidigare Detta begrepp inbegriper påståenden som är allt från osant, ja, ren lögn, till halvsanning, spekulation, illa underbyggda av forskning, men som tack var Beviskrav. Med beviskrav avses inom juridikens processrätt det bevisvärde som måste uppnås för att en omständighet, ett så kallat bevistema, ska anses styrkt. När beviskravet väl uppnåtts anses omständigheten föreligga fullt ut även om olika grader av osäkerhet kan tillåtas

Eftersom svensk straffrätt idag inte har någon generell regel som kriminaliserar underlåtenhet att bistå den nödställde har även en komparativ studie gjorts med vissa andra länders lagstiftning. Främst för att kunna bilda sig en uppfattning om hur en möjlig framtida reglering i Sverige skulle kunna komma att se ut på detta område Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I Mutbrott redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som lig

Den ovan nämnda legaldefinitionen av begreppet straff innebär att termen straffrätt egentligen är mindre adekvat än kriminalrätt (lat. crimen­ = brott) Resultatet visar på stor samsyn om EU-straffrättens utveckling, till exempel att framtida lagstiftning måste svara mot ett verkligt behov, att vissa centrala begrepp, exempelvis allvarlig brottslighet inte behöver definieras ytterligare och att lagstiftningsprocessen måste tillåtas ta tillräcklig tid 0100 Internationell straffrätt 15 Kursens innehåll Kursen fokuserar på de nationella och internationella aspekterna på staters straffrättsliga jurisdiktion. I kursen behandlas den internationella straffrättens utveckling, dess viktigare begrepp (t.ex. internationella brott Presentation. Kerstin Berglund (f. 61) är jur. kand. och juris. dr i straffrätt. Hon har en omfattande forskarutbildning och har verkat som forskare och lärare, med särskild inriktning på straffrätt och kvinnofrågor, vid olika nordiska universitet Även begreppet det ideala brottsoffret har utvecklats av en norsk kriminolog Nils Christie och sedan diskuterats framförallt i doktrin, varför en antologi används för att utreda hur olika författare behandlat begreppet. Uppsatsen berör framförallt straffrätt, men även ett barnrättsligt perspektiv sk

Penningtvätt och straffrätt är ett oklart begrepp för vilket en vedertagen definition inte existerar, utan innebörden varierar beroende på i vilket sammanhang och syfte begreppet används.1 En definition som uppges från Finansinspektionen är att Penningtvätt är när pengar från brottsli straffrätten. I uppsatsen framkommer att det finns minst elva typfall av gärningar där det finns ett samband mellan lagrummen. Begreppet civilrättslig störning är ett vedertaget juridiskt begrepp. Användandet av begreppet straffrättslig störning bör motiveras Studenten skall även kunna definiera och förklara centrala begrepp inom juridiken. Färdighet och förmåga. I anslutning till undervisningen i process- och straffrätt rekommenderas de studerande att åhöra en rättegång. Examination. 1000: Tentamen, 15,0 h

150120 Struktur & effektivitet - StuDocu122 (Aikalaiskirja / 1934)

Legalitetsprincipen - En viktigt prcincip - Digitala

Delkurs 2 Straffrätt 15 hp (Criminal Law, 15 higher education credits) Straffrätten inleds med en redogörelse för grundläggande begrepp och principer samt en straffrättshistorisk översikt. Därefter behandlas straffrättens allmänna del och straffrättens speciella del och då främst de specifika brotten Straffrät Straffrätt tillhör den Offentliga rätten → relation mellan enskilda individen på ena sidan och staten på andra sidan Endast staten som får straffa Kan endast tillämpas på fysiska personer och ej juridiska personer Straffrättens allmänna del Frågor om uppsåt, ansvarsfrihetsgrunder, preskription m.m. som är gemensamt för alla brott Straffrättens speciella del De.

Begreppet gärningsomständighet - Straffrätt - Lawlin

begrepp - forts Överlåtelse - upplåtelse Besittning Tradition 3:man Sakrättsligt skydd God tro - ond tro Vanliga processrättsliga termer Kärande-svarande Yrkanden Grunder Käromål Bestrida Motivering Domslut - ogilla talan, ogilla käromålet, lämna käromålet utan bifall, bifalla käromålet et Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman Bank och Finans Straffrätt. Begränsat antal platser på våra fysiska kursplatser. Vid bokning av en fysisk kursplats upprätthåller vi distans i lokalen genom att lämna varannan plats tom. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp Denna tolkning av röjande-begreppet är enligt mig förhållandevis extensiv. Att gå längre än så vore att strunta i den lexikaliska innebörden av att röja något. Hade lagstiftaren t.ex. velat att en sekretessreglerad uppgift ska anses röjd redan när det finns minsta risk för att någon kommer att ta del av den borde det ha uttryckts i lagtexten Rättsstaten är ett politiskt och juridiskt begrepp som genom historien har kommit att växa ur en samling idéer och principer för utövandet av lag. 21 Burman, M. Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, s. 38 22Burman,.

Körkortsteori 2019: den senaste körkortsboken - HittaMatmyten : vetenskapen om vad vi äter och hur det påverkarträ ordförandeklubba — Stock Vektor © brux17 #5315411
 • Tulpanlökar storpack.
 • Lejongap Sims 4.
 • Hoe maak je vrienden op oudere leeftijd.
 • Skateboard Tony Hawk.
 • För mycket salt i kroppen symtom.
 • Kinect sports Rivals online.
 • USA huvudstad.
 • Barnmottagning Lidköping.
 • Hellyeah Hush meaning.
 • Tekniskt magasin Stenungsund.
 • YouTube verified symbol copy and paste.
 • Brasseriet Kista.
 • Www elib se.
 • Kastrationsbehandling engelska.
 • Trademax vit soffa.
 • Tumbasartros skydd.
 • Hans Ruin Arnault.
 • Dugges Göteborg.
 • Budgivning Spanien.
 • Je krijgt wat je verdient of verdiend.
 • BBC comedies 2019.
 • Cities: Skylines Schienennetz.
 • Dieselskatt Finland.
 • Stör zoopet.
 • Seltene Sneaker kaufen.
 • Champinjonsoppa utan grädde.
 • Hybridcykel Nishiki.
 • HOOK UP Festival 2021 Acts.
 • Wallenstam kritik.
 • 128 tick CSGO server.
 • Mäta laddning likströmsgenerator.
 • NYAH Key West bar.
 • Riksdagsledamöter från stockholm.
 • Globarena software free download.
 • Plastplåt Vit.
 • Bibliska ordspråk.
 • N3A passiv näringsverksamhet.
 • Vinstandel lotterier.
 • Ansikts Stenar.
 • Väder Helsingfors.
 • Stockholm väder tornado.