Home

UKÄ utvärderingar

Utbildningsutvärderingar UKÄ - granskar, analyserar och

Om ett lärosätes kvalitetssäkringsarbete blir ifrågasatt i UKÄ:s granskning kan vi välja ut ett extra antal utbildningar för utvärdering. UKÄ kan initiera en utvärdering på förekommen anledning , det vill säga att vi får information om brister i en viss utbildning Om utvärderingen Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Bedömningarna har genomförts av flera bedömargrupper, totalt 67 personer

UKÄ:s utvärderingar UKÄ:s utvärderingar Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning . Det nu gällande kvalitetssäkringssystemet började gälla i januari 2017 och redovisas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rappor Klargöranden utifrån inkomna frågor om utvärdering yrkeslärarutbildning. Vägledning. Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna. Till vägledninge I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 ingår i en pågående uppföljning. Den 18 februari var sista inlämningsdatum för åtgärdsredovisningarna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen Rapportera uppgifter till UKÄ; Frågor om UKÄ:s statistik; Dokumentation om statistiken; Kvalitet & examenstillstånd. Så granskas högre utbildning; Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete; Utbildningsutvärderingar; Examenstillstånd; Tematiska utvärderingar; Resultat från granskningarna: Högskolekolle Två delar av utvärderingen. Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar. Här samlas information om resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningar på HT-fakulteterna, samt av utvärderingen av LU:s kvalitetssäkringssystem. Grundnivå och avancerad nivå: Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7-9. 2019. Ifrågasatt kvalitet Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) UKÄ:s utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå UKÄ har fått i uppdrag från regeringen att särskilt prioritera utvärdering av legitimationsutbildningar. Därför granskas ett antal lärarutbildningar samt sjuksköterskeutbildningen och ett urval av inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen vid UU att granskas av UKÄ under innevarande sexårscykel (2017-2022) Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar

Här finns UKÄ:s arkiv med utvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. För nyare granskningar, besök Högskolekollen tematiska utvärderingar, granskning av utvalda utbildningar inklusive forskarutbildning, prövningar för examenstillstånd. UKÄ har även fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vetenskapsrådet: utveckla indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen • tematiska utvärderingar. Under 2017 kommer ett antal forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet att bli föremål för UKÄ-utvärderingar: Datavetenskap, nationalekonomi, etik och religinshistoria, konstvetenskap,pedagogik, psykologi/tillämpad psykologi och historia Tematiska utvärderingar Tematiska utvärderingar . Inom ramen för tematiska utvärderingar granskar UKÄ olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning. Vid en tematisk utvärdering ingår alltid samtliga universitet och högskolor i Sverige UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av forskning läggs till det befintliga nationella systemet för kvalitetssäkring av utbildning, vilket består av fyra komponenter: granskning av lärosätenas kvalitetsarbete, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och examenstillståndsprövningar

Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar - UKÄ

UKÄ:s utvärderingar - Uppsala universite

granskningar UKÄ planerar att genomföra under åren 2017-2022. Nedan stående bild beskriver arbetsprocessen för UKÄs utbildningsutvärderingar (källa: UKÄ). Vid dessa utvärderingar ger UKÄ omdöme på två nivåer: 1. hög kvalitet 2. ifrågasatt kvalite • tematiska utvärderingar. UKÄ:s ambition har varit att utveckla en modell som kan användas för alla fyra komponenter men som också kan vara ett stöd i lärosätenas interna kvalitetsarbete. Modellen, som redovisas i fig. 1, är uppbyggd av fyra aspekt-områden och tre perspektiv som tillsammans utgår från såväl tillämpli I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tematiska utvärderingar granskas universitet och högskolor inom olika områden som de ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning 2020 - UKÄ utvärderingar. Vetenskapsområde/fakultet. UKÄ utbildningsutvärderingar. Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Ämneslärarexamen: Matematik, Svenska, Samhällskunskap. Teknisk-naturvetenskapligafakulteten. Utbildningar på forskarnivå i Kemi (analytisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi

Forskningsmålen ska följas upp på ett enkelt och tydligt

Idag släpptes resultatet av UKÄ:s utbildningsutvärdering av ämneslärarutbildningen. 44 av landets 103 ämneslärarutbildningar fick omdömet 'ifrågasatt kvalitet'.Men vad innebär det och vilken påverkan kommer det ha? För ungefär ett år sedan betonade vi på SFS vikten av ansvarstagande politiker och lärosäten som respons på det kommande släppet av motsvarande utvärdering. UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna När UKÄ granskar Uppsala universitet ska universitetet kunna visa hur kvaliteten på utbildningarna säkras, utvecklas och följs upp på ett systematiskt sätt. På UKÄ:s webbplats kan man läsa mer om granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete för utbildning Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Karlstads universitet får både beröm och kritik

Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella kvalitetssystem för utbildning består av fyra komponenter: lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar och tematiska utvärderingar. Stockholms universitet är under 2021 föremål för granskning inom samtliga fyra komponenter Ukä utvärdering lärarutbildning. 16 apr 2019 / Pressmeddelande / Utbildning Ris och ros i UKÄ:s utvärdering av landets lärarutbildningar. När Universitetskanslersämbetet utvärderar några av landets lärarutbildningar får Högskolan Kristianstad mest ros men även lite ris i utvärderingen Nu får vi hela bilden av UKÄ och kan fortsätta arbetet med att stärka ämneslärarutbildningen

Utvärdering av lärarutbildningar UKÄ - granskar

När vi dragit lärdom av pilotutvärderingen ska kommande utvärderingar komplettera de som görs av UKÄ och som fokuserar på kvalitetsförbättring genom fokus på processer. Forskningsbarometern ger en internationell jämförelse. Vartannat år beskriver vi tillståndet för svensk forskning genom publikationen Forskningsbarometern täcker UKÄ:s tematiska utvärderingar sakområden där vissa uppgifter ligger under UHR:s ansvarsområde. UKÄ har också analysuppdrag, exempelvis med syfte att kartlägga och sprida goda exempel, där gränsdragningen gentemot UHR:s främjandeuppdrag är otydlig Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet Nationella utvärderingar: UKÄ utvärdering 3 övningsskolor, 2020 . UVK utvärdering 2 övningsskolor, 2019. UKÄ utvärdering 1 övningsskolor, 2017. UKÄ:s utvärdering av VFU 2015. Om övningsskolor i medierna: Helsingborgs Dagblad: Villan - en plantskola för blivande lärare. Helsingborgs Dagblad: Win-win för lärare och eleve Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar, vilka bedrivs på sammanlagt 27 olika lärosäten

Uppföljning: Utvärdering av ämneslärarexamen UKÄ

Kvalitet och utvärdering +46 46 222 91 68 asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se. För mer information om UKÄ:s utvärderingar av forskarutbildningar vid Lunds universitet. Martin Nykvist Koordinator vid Kvalitet och utvärdering för UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå +46 46 222 90 47 martin [dot] nykvist [at] stu [dot. Utvärdering i UKÄ´s regi. Nedan utvärderingar är inställda och kommer inte att genomföras inom UKÄs utvärderingscykel 2017-2022. UKÄ kommer att genomföra utvärderingarna av ett urval forskningsämnen inom Medicin och hälsovetenskap Universitetskanslersämbetets utvärderingar Tillsammans med lärosätena har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gemensamt ansvar för kvalitetssäkringen av utbildning och forskning vid svenska lärosäten

UKÄ planerade att genomföra en utbildningsutvärdering på forskarnivå inom medicin och hälsa med start i årskiftet 2020/2021. Syftet med utvärderingen skulle vara att kontrollera utbildningens resultat, doktorandernas möjligheter att nå examensmålen och hur detta säkerhetsställs från lärosätet innan examen, samt övergripande att bidra till vår kvalitetsutveckling UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att.. Intervjupersoner till UKÄ-utvärdering sökes! Utbildningsvetenskapliga sektionen 7, Apr 2021 . Inlagt av utsek-ordf 7, Apr 2021 . Den 5 maj klockan 09.45-10.30 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ, som granskar universitet i Sverige och avgör om de uppfyller de krav som ställs på att utfärda examen).

utvärderingen, då bland annat institutionen förbereds, och faser efter då resultatet tas till vara vid universitetet. Syfte med det interna stödsystemet Stockholms universitet hade en förhållandevis stor andel utbildningar som fick omdömet hög eller mycket hög kvalitet i de UKÄ-utvärderingar som genomfördes av utbildningar p UKÄ:s granskningar, utvärderingar och uppföljningar under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet på lärosäten och i utbildningar. Självvärderingen och bedömarnas rapport är kvalitetsdrivande, visar UKÄ:s rapport till regeringen. Läs mer och ta del av UKÄ:s rappor

NYHET Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har utvärderat landets ämneslärarutbildningar. Umeå universitet får mest ros men även lite ris i utvärderingen. För Umeå universitets del omfattar granskningen svenska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, musik i ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan samt bild i ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan och årskurs 7-9 UKÄ:s rapport blir färdig i juni 2020. Kontaktperson för lärosätestillsynen är Pär Brännström vid Rektors kansli. Aktuella utvärderingar från UKÄ som berör universitetet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar Stockholms universitetets kvalitetsarbete med utbildningar. Följande fem utvärderingar berör universitetet: 1 UKÄ om utformningen av kommande utvärderingar väntas tidigast i februari 2018. I väntan på information från UKÄ om utvärderingens slutgiltiga utformning kan en preliminär beskrivning av utvärderingen göras baserat på information från UKÄ. 1. Utbildningsutvärderingar bygger på följande underlag UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också.

Du är nu på inloggningsidan för UKÄ Direkt. För att kunna logga in måste du ha fått inloggningsuppgifter i ett brev (antingen på papper eller som bilaga i en e-mail). Ska du arbeta med registrering men saknar inloggningsuppgifter ska du i första hand kontakta ditt lärosätes centrala kontaktperson för UKÄ Direkt, i andra hand Universitetskanslersämbetet Yttrande över internremissen UKÄ - Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå Humanistiska fakultetsnämnden har anmodats yttra sig i rubricerat ärende. Prefekterna vid fakultetens institutioner har erbjudits att inkomma med synpunkter och fakultetsnämnden får härmed anföra följande

uka.se - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar ..

 1. UKÄ har beslutat att utvärderingarna av forskarutbildningar i fysiologi, kirurgi och odontologi skjuts på obestämd framtid. För utvärderingen av forskarutbildningar i omvårdnad gäller den tidplan som tidigare meddelats det vill säga med start våren 2022. Läs mer om framskjutna utvärderingar. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
 2. På undersidan Resultat från genomförda utvärderingar (gå ut i menyn på vänstersidan) återfinns handlingsplaner från genomförda lokala utbildningsutvärderingar. Nationella utbildningsutvärderingar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har för perioden 2017 - 2022 lanserat en ny modell för granskning av högre utbildning
 3. Utvärderingen kommunicerar resultatet direkt till berörda studenter samt till lärare på kursen. Utvärdering av socionomprogrammet. Under 2013 genomförde UKÄ (Universitetskanslerämbetet) nationella utvärderingar av landets alla socionomprogram
 4. UKÄ:s utvärderingar omfattar ämneslärarutbildningar i sju ämnen: bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. Såväl ämneslärarutbildningar för årskurs.
 5. tematiska utvärderingar; prövningar av examenstillstånd. Det som utmärker modellen är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning. Samtliga utbildningar ska omfattas av kvalitetssäkring
 6. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterar idag sin utvärdering av utbildningar som leder till socionomexamen. Utbildningen i Uppsala får kritik av UKÄ. I utvärderingen av socionomutbildningen vid Uppsala universitet menar UKÄ att två av de sju utvärderade målen har bristande kvalitet
 7. Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet

Breddad rekrytering UKÄ - granskar, analyserar och

härvidlag, för att vägleda UKÄ:s fortsatta arbete med att utveckla och implementera systemet. 4. Tematiska utvärderingar Den fjärde och sista komponenten som föreslås ingå i kvalitetssäkringssystemet, är tematiska utvärderingar. Dessa ska omfatta områden som lärosätena ansvarar för enligt högskolelage Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att lärosätena har ansvaret för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitets­arbetet är en gemensam angelägenhet för per­sonal och studenter

UKÄ:s beslut bygger på utvärderingar som görs av bedömargrupper bestående av sakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Grupperna baserar sina bedömningar på lärosätenas självvärderingar, studenternas examensarbeten, intervjuer med företrädare för högskolan samt studenter och dessutom statistik om genomströmningen på den utbildning som granskas Lill Clifford som lånat ut sina personaltidningar från UKÄ och UHÄ. Jag vill också tacka de personer med stor erfarenhet på området som ställt upp på intervjuer och seminarier som jag anordnat Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav under hösten 2016 uppdrag till Högskolan Dalarna att genom-föra en självvärdering av utbildning för hållbar utveckling vid högskolan. Detta ingår i en s.k. tematisk utvärdering som UKÄ genomför inom ramen för regeringsuppdraget om kvalitetssäkring av högre utbildnin

UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling - självvärdering Lärosäte: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU - ett universitet med hållbarhetsfokus SLU har ca 3800 helårsstudenter, ett 40-tal utbildningsprogram samt 600 forskarstuderande. Som framgår a Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets specialistsjuksköterskeutbildningar. Högskolan Västs utbildning som.. Utvärdering av pågående utbildning kan ske på flera olika sätt. Metoder som används kan till exempel inkludera extern bedömning, fokus på ett enskilt program över tid eller en ögonblicksbild av en fakultets hela utbildningsutbud Tematiska utvärderingar är en samlad beteckning för uppföljningsaktiviteter som genomförs vid sidan av kvalitetsdialogerna. De tar sin utgångspunkt i HT-fakultetens tematiska sexårscykel och riktar sig mot vissa utbildningar eller mot utvalda dimensioner av utbildningsverksamheten

Resultat av uppföljningar och utvärderingar, liksom konsekvenserna av desamma, redovisas för utbildningarnas intressenter. Alla utbildningsprogram genomgår regelbunden utvärdering vid högskolan eller av UKÄ och genomförs med stöd av externa bedömare. Resultatet från utvärderingarna ligger till grund för eventuella åtgärdsplaner Inger Wikström Öbrand, Arbetar vid: LEDNINGSKANSLI (MO), E-post: ingerwo@kth.se, Telefon: +46 8 790 70 24, Adress: BRINELLVÄGEN 8, PLAN

Jag är stöd åt skolorna i deras arbete i samband med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) olika utvärderingar och är också KTH:s kontaktperson gentemot UKÄ i dessa frågor. I övrigt deltar jag i ledningskansliets löpande arbetsuppgifter som är att stödja KTH:s ledning med utredningar, beredning av beslut, kontakter med KTH:s skolor m.m UKÄ avser att börja denna utvärdering 2015. Vi har märkt detta genom att landets läroäten har blivit ombedda att redogöra för vilka forskarutbildningar (ämnen) som respektive lärosäte bedriver samt antalet doktorander i varje ämne Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått uppdrag från regeringen att utveckla ett nationellt system för kvalitetsutvärdering och -säkring som omfattar både högre utbildning och forskning. I detta system har lärosäten ansvaret för både kontroll av kvalitet och kvalitetsutveckling. UKÄ säkerställer att lärosätena tar detta ansvar genom att granska att kvalitetssystem.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar

UKÄ har i utvärderingen identifierat flera kvalitetshöjande faktorer i VFU inom försöksverksamheten med övningsskolor för kvalitetsaspekterna koncentration och kompetens. UKÄ konstaterar även att en nära samverkan mellan lärosäten och huvudmän med övningsskolor på flera sätt bidragit til UKÄ: s tematiska utvärdering av hållbar utveckling - självvärdering Lärosäte: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU - ett universitet med hållbarhetsfokus SLU har ca 3800 helårsstudenter, ett 40 -tal utbildningsprogram samt 600 forskarstuderande. Som framgår a Jämför utbildningarnas kvalitet. I Resultatsök presenterar vi resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet Det är brist på information till lärosätenas egna studenter om resultaten av UKÄ:s utvärdering, men framför allt vad resultaten betyder. Varje lärosäte som underkänns bör naturligtvis informera de studenter som går på lärarprogrammen om vad syftet är med utbildningsutvärderingarna och hur resultatet tas emot på lärosätet UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete. SKH lämnade i december 2019 in en självvärdering över kvalitets­säkrings­arbetet vid högskolan. Under våren 2020 genomförde den bedömningsgrupp som UKÄ utsett platsbesök vid SKH, varav det ena genomfördes via zoom. Då intervjuades bl.a. ledningen, lärare, studenter och.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsgranskar alla Sveriges universitet och högskolor löpande, så att varje lärosäte granskas vart sjätte år. UKÄ:s kvalitetsgranskningar sammanfaller med KMH:s interna cykler så att verksamheten genomgår utvärderingar av olika art vart tredje och vart sjätte år UKÄ:s resultat i korthet. I utvärderingen ingår 27 universitet och högskolor; Sammanlagt har 103 utbildningar granskats. Av dessa får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet; Matematik: 9 utbildningar får hög kvalitet och 13 ifrågasatt kvalitet; Samhällskunskap: 16 utbildningar får hög kvalitet och 6 ifrågasatt kvalite Nu verkar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ha kommit igång med grovplaneringen av hur forskarutbildningarna i landet ska utvärderas. UKÄ avser att börja denna utvärdering 2015. Vi har märkt detta genom att landets läroäten har blivit ombedda att redogöra för vilka forskarutbildningar (ämnen) som respektive lärosäte bedriver samt antalet doktorander i varje ämne Lärarutbildningen pilotfall i UKÄ:s utvärdering I höst börjar utvärderingen av åtta lärarutbildningar. - Vi ska testa den kommande modellen för att utvärdera kvalitén på högskoleutbildningar, säger projektledare Lee Gleichmann Linnarsson vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sedan 2018 genomfört utvärdering av kvaliteten på ett antal ämneslärarutbildningar. Totalt har 103 utbildningar vid 27 olika lärosäten utvärderats. Strax över hälften av dessa fick betyget Hög kvalitet och GIH är ett av dessa lärosäten

Så granskas högre utbildning - UKÄ - granskar, analyserar

 1. Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar ons, feb 19, 2020 09:00 CET. Drygt hälften av de utvärderade ämneslärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ idag släpper granskningen av ämneslärarutbildningarna för årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 2. UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs lärarutbildningar klar. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av.
 3. Handläggningsordning för UKÄ-utvärderingar vid LH; Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner; Handläggningsordning kvalitetsarbete vid LH; Kompetensförsöljningsplan 2015-18; Utredningar. Utredning KPU. Synpunkter från referensgruppen KPU. Utveckling av flexibilitet och tillgänglighet i utbildning. Anders Norberg 2018
 4. Varierande betyg i UKÄ:s utvärderingar NYHET Kandidatutbildningen i teologi vid Umeå universitet är en av två utbildningar inom det teologiska området som får betyget Mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering
 5. Den 2 juni 2020, fick KTH och Konstfack UKÄ:s utvärdering av Doktorandprogrammet Konst, teknik och design (KTD) som de driver tillsammans. Det samlade omdömet var ifrågasatt kvalitet, där frågor rörande strategin för att utveckling av en sammanhållen forskarutbildningsmiljö, jämställdhet och hållbar utveckling var bland de bedömningsområden som togs upp
 6. Ytterligare utveckling av högskolans kvalitetsarbete pågår. Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett gemensamt ansvar för att verksamheten på högskolor och universitet ska hålla hög kvalitet. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att lärosätena.

UKÄ:s utbildningsutvärderingar - Uppsala universite

 1. UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022. Utvärderingarna löper under en sexårscykel och konkretiseras i 8 utvärderingskriterier och ingår i Göteborgs universitets system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning
 2. Enligt utvärderingen ser kompetensnivån hos lärarna väldigt olika ut vid lärosätena. Orsaken är att antalet disputerade, med för utbildningen relevant kompetens om yrkesutbildning, är låg på nationell nivå. Det finns därför en konkurrens mellan lärosätena om de lärare som har relevant kompetens, skriver UKÄ
 3. dre antal utbildningar

Kvalitetssäkringssystem är den term som används på nationell nivå (UKÄ) och som inkluderar så väl de olika komponenter, dvs. examenstillståndsprövningar, utbildningsutvärderingar, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och tematiska utvärderingar som UKÄ ansvarar för som det kvalitetssäkringsarbete och kvalitetssystem som lärosätena ansvarar för Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar. Styrdokument. Policydokument och planer. Styrdokument för grundutbildningen. Styrdokument för forskarutbildningen. Arbetsmiljö och lika villkor

Universitetskanslersämbetet (UKÄ, före detta Högskoleverket, HSV) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet. Ta del av resultaten från UKÄ:s utbildningsutvärderingar. Ta del av UKÄ:s tematiska utvärderingar. Ta del av UKÄ:s lärosätesgransknin Utvärderingar genomförs på följande fyra olika nivåer: löpande kursutvärderingar, löpande programutvärderingar, lokala utbildningsutvärderingar och nationella utbildningsutvärderingar. Genomförda utvärderingar resulterar i kursrapporter, programrapporter, handlingsplaner från lokala utbildningsutvärderingar samt rapporter från Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s. Utöver dessa internt initierade utvärderingar så utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett särskilt urval av utbildningar på nationell nivå. Syftet är att ständigt förbättra och utveckla utbildningarna vid Lunds universitet, samt att säkerställa att utbildningarna lever upp till de kvalitetskriterier som vi på universitetet gemensamt kommit överens om Jessica Eriksson, dekan vid lärarutbildningen - vad tycker du är de viktigaste signalerna i UKÄ:s utvärdering? - Det är att vi är på rätt väg i vårt kvalitetsutvecklande arbete. Det är verkligen roligt att vårt grundlärarprogram 4-6 har fått ett sådant gott omdöme. Många kompetenta lärare och forskare arbetar i programmet och gör ett jättebra jobb

 1. Hanteringsordning för utvärdering av forskarutbildning Bakgrund Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kommer sannolikt att under hösten 2016 eller våren 2017 starta utvärderingar av landets forskarutbildningar. Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar -att fastställa bifogad hanteringsordning för utvärderingarna a
 2. Konstfack får omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering av lärarutbildningar 19 februari 2020. Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och utvecklingsarbete, anser Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om Konstfacks ämneslärarprogram i bild med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 respektive med inriktning mot.

Resultatsök - Sök utbildningskvalite

 1. Vid en tematisk utvärdering granskas områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning. Samtliga universitet och högskolor ingår i utvärderingen. De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete
 2. Utvärdering av pågående utbildning. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar Lunds universitet som helhet utifrån både nationella och europeiska lagar och riktlinjer (ESG). Konstnärliga fakultetens olika program granskas en gång per nationell granskningsperiod,.
 3. UKÄ har i Sina utvärderingar också identifierat detta behov. Vi har, genom yttranden från bedömargrupperna som utvärderat grundlärarutbildningarna och kontakter med lärosätena, uppmärksammat brister och behov som handlar dels om forskningsresurser, dels om lärarutbildarnas kompetens. Bedömargrupperna skriver att.
 4. Universitetskanslerämbetets utvärderingar Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas av UKÄ mellan 2017 och 2022. Utvärderingarna följer samma process som när utbildningar på grundnivå och avancerad nivå utvärderas

tillsynsmyndigheten (UKÄ) under våren 2017 meddelat att man avsåg att genomföra en nationell utvärdering av all svensk forskarutbildning i medicin och farmaci. Inledningsvis planerades denna nationella utvärdering till hösten 2019, men formerna för utvärderingen, och då framförallt hur och o kvalitetsmedel (UKÄ-utvärderingar), programrådet för civilingenjörsprogrammet teknisk fysik. Dnr FS 2.1.12-240-14 Utseende av sakkunnig för tillsättning av en universitetslektor i fysik med inriktning mot biologisk fysik. Dnr 312-1105-13 Beslut gällande yttrande över universitetslektor Ov UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler. Det sker bl. a. genom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, lärosätestillsyn samt tematiska utvärderingar. UKÄ granskar också kvalitetssäkringen av forskning genomförs av UKÄ. Före utvärderingen Fakulteten anordnar inför kommande granskning möten med representanter för de utbildningar som ska utvärderas för möjlighet till aystämning och erfarenhetsutbyte. Under utvärderingen Prefekten ansvarar för att arbetet med utvärdering organiseras och genomförs inom berörd institution Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar bygger på såväl extern som intern kollegial granskning samt studentmedverkan, vilket framgår av Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar (riktlinjer på engelska).I modellen integreras årliga systematiska uppföljningar med utbildningsutvärderingar vart sjätte år

Utvärderingen omfattar matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Av dessa ämnen har Högskolan Väst utbildningar inom svenska och samhällskunskap och det. Totalt ingår över 5000 examensarbeten i UKÄ:s utvärdering. Bedömningen har gjorts utifrån utbildningarnas examensmål såsom de beskrivs i högskoleförordningen. Beroende på vilken examina som granskats har det handlat om 4-6 olika mål. Om något av målen inte uppfylls har UKÄ gett utbildningen i fråga omdömet bristande kvalitet

Dilan Amin - UniartsAllt fler kvinnor bland nyanställd högskolepersonal - UKÄStina Sämgård - UniartsSera Cederberg - UniartsAhmed Abdullahi - UniartsGunilla Egevi - Uniarts
 • Defqon lineup 2019.
 • Types of special effects makeup.
 • Steuererklärung Saisonarbeiter Österreich.
 • Mazda MX 5 engine.
 • Vad är en DVD brännare.
 • Heliair Jobs.
 • DeLorean Europe.
 • Bekämpa trådalger akvarium.
 • Vad kallar man en person från Bangladesh.
 • Mango eurovea.
 • Kenyan Embassy Paris passport renewal.
 • Planbricka.
 • Britain's got talent dog singing feelings.
 • Vad är blockprogrammering.
 • Bierfiets verboden.
 • Morfin förlossning.
 • Karlskoga höjd över havet.
 • Bauamt Hennigsdorf.
 • Psychiater Freiburg.
 • VSW Lehrgänge.
 • Best single player games Xbox One.
 • Zara rabattkod influencer.
 • Teenage Rampage wiki.
 • Özz Nûjen partner.
 • Astuce de grand mère pour savoir si on attend des jumeaux.
 • Josefin Lustig Instagram.
 • Spanska svordomar lista.
 • Bushido: Rapper net worth.
 • Ear wax Removal Tool.
 • DeLorean Europe.
 • Hur länge ska man sova med bh efter Bröstförminskning.
 • MVC websockets example.
 • Förstoppning efter koloskopi.
 • Katt tricks.
 • Riksdagsledamöter från stockholm.
 • Water density temperature table.
 • Champinjonsoppa utan grädde.
 • Parken Ludwigsburg Monatsticket.
 • Sura webbkryss.
 • Madame Tussauds tickets Blackpool.
 • Strandkastanj utomhus.